หน้าแรก แท็ก วัด

แท็ก: วัด

วัดงำเมือง – กู่พญามังราย

วัดงำเมือง (วัดพระธาตุดอยงำเมือง) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งกู่พญามังราย (สถูปบรรจุพระอัฐิของพญามังราย) ตามประวัติเล่าว่าหลังจากที่พญามังเรายสวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ พญาไชยสงครามผู้เป็นพระโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังราย และพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน ต่อมาภายหลังได้กลับมาครองเมืองเชียงราย จึงได้อัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ สถูปบนดอยงำเมืองแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๖๐ กู่พญามังราย กู่พญามังรายมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวแบบล้านนา ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรงที่นิยมสร้างในช่วงยุคทองของล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑)

วัดมิ่งเมือง หรือ วัดจ๊างมูบ ของชาวเชียงราย

วัดมิ่งเมือง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พบหลักฐานว่ามีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งยาวนานเท่ากับการสร้างเมืองเชียงราย พระธาตุมิ่งเมือง เป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดเชียงราย แต่เดิมเป็นวัดไทใหญ่ เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทใหญ่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัด ประกอบกับมีศิลปะของศาสนสถานและศาสนวัตถุแบบพม่า จึงเรียกขานกันว่าเป็น วัดเงี้ยว แต่ชื่อที่คุ้นหูของชาวเชียงรายคือ "วัดจ๊างมูบ" ซึ่งเป็นชื่อเรียกภาษาเหนือที่แปลว่า "วัดช้างหมอบ" ปัจจุบันภายในวัดยังคงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่หลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปะผสมศิลปะล้านนากับศิลปะพม่า และมีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุประดดิษฐาน ณ พระเจดีย์โบราณ ที่ได้รับการประธานจาก สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช...

วัดพระธาตุจอมแว่

วัดพระธาตุจอมแว่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอย หากใครเดินทางผ่านอำเภอพานแล้วล่ะก็ จะต้องมองเห็นพระปางประทานพรตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอพาน นั่นเองเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมแว่ วันนี้ท็อปเชียงรายจะพาไปชมและสักการะพระธาตุจอมแว่ อำเภอพานกันครับ โดยเส้นทางขึ้นมีสองทางครับทั้งเส้นทางรถ และการเดินขึ้นทางบันไดนาคซึ่งสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๖ โดยมีขั้นบันไดทั้งหมด ๓๒๗ ขั้นด้วยกัน ประวัติพระธาตุจอมแว่ จากเดิมแต่องค์พระสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมณโคดม ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จจาริกเที่ยวประกาศพระพุทธศาสนา เผยแพร่พระธรรม ที่ได้ตรัสรู้นั้นให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริง เล่าขานกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงดอยซางคำจึงได้ทรงพักพระวรกายบนยอดดอย และทรงหยั่งรู้ด้วยพระญาณว่า สถานที่แห่งนี้จักเป็น พุทธสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในอนาคตกาล พระองค์จึงได้ทรงประทานพระเกศาจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้ติดตามเฝ้านมัสการ...
วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง (Wat Huay Pla Kang)      วัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งแรกเริ่มยังไม่เป็นวัดแบบปัจจุบัน โดย "พระอาจารย์พบโชค ติสุส โส" เป็นเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากพระอาจารย์พบโชคท่านมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ การทำนายทายทัก จึงทำให้มีผู้คนเข้ามาดูดวงเป็นจำนวนมาก และผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้นำคำสอนของพระอาจารย์ไปปรับใช้กับชีวิตของตน ซึ่งส่งผลให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ ด้วยความศรัทธานี้จึงทำให้วัดห้วยปลากั้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านในที่สุด      ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์เก้าชั้นซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมจําลองแกะสลักด้วยไม้หอมตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจําชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่แกะสลักจากไม้จันทน์หอมหรือไม้แก่นจันทน์ขนาดความสูง 7...
วัดร่องเสือเต้น เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น ยามพลบค่ำ (Blue Temple)

วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Seur Ten)      วัดร่องเสือเต้น - พระอุโบสถสีน้ำเงินแปลกตา พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยประยุกต์ ศิลปะที่มีความสวยงดงาม แปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของศิลปินที่ชื่อ พุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทํางานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง...

วัดพระธาตุแม่เจดีย์

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย      วัดพระธาตุแม่เจดีย์ นานมาแล้วมีพระธาตุเก่าแก่องค์หนึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยแม่เจดีย์ ผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านพากันเรียกขานต่อๆกันมาว่า “พระธาตุแม่เจดีย์” ทุกวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 6 ( ตรงกับเดือน 8 ของชาวล้านนา) หรือวันวิสาขบูชา ชาวบ้านจะมีประเพณี “ขึ้นพระธาตุ” คือการเดินขึ้นเขาเพื่อไปกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุ สานต่อมหาศรัทธา พระธาตุแม่เจดีย์ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไปตามกาลเวลา แต่ก็ไม่ได้ทำให้มหาศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาลดน้อยลง ยังคงปรากฏบุคคลผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อมา...

วัดร่องขุ่น (White Temple)

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)      วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกแวววาว วิจิตรงดงามแปลกตาสร้างโดยจินตนาการของอาจารย์ จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม ปูนปั้นเป็นลายไทย หน้าบันประดับด้วยพญานาค ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน พระอุโบสถ และห้องแสดงภาพวาดน่าสนใจมาก สําหรับการการเดินทาง วัดอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร...

พระธาตุดอยตุง

"พระธาตุดอยตุง" เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม และตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว 2,000 เมตร ซึ่งมองเห็นวิวธรรมชาติ ของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตา พระธาตุดอยตุงมีลักษณะ เป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม กรุกระเบื้องดินเผา และถือเป็นพระธาตุประจำปีกุนซึ่งปีกุนในคติล้านนานั้น สัญลักษณ์คือช้าง (กุญชร) ไม่ใช่หมูดังที่เราเข้าใจกัน นอกจากนี้เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ชาวหลวงพระบาง...