หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120703 รหัส Smis 8 หลัก : 57012010 รหัส Obec 6 หลัก : 120703 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WIANGCHAI WITTHAYAKHOM ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320295 รหัส Smis 8 หลัก : 56022002 รหัส Obec 6 หลัก : 320295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาลอวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayalaw ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120732 รหัส Smis 8 หลัก : 57042011 รหัส Obec 6 หลัก : 120732 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยางฮอมวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YANGHOMWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...

ข้อมูล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120704 รหัส Smis 8 หลัก : 57012009 รหัส Obec 6 หลัก : 120704 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donsila phangam...

ข้อมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320294 รหัส Smis 8 หลัก : 56022001 รหัส Obec 6 หลัก : 320294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จุนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chunwittayakom School ที่อยู่...