วัดงำเมือง – กู่พญามังราย

5526

วัดงำเมือง (วัดพระธาตุดอยงำเมือง)
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งกู่พญามังราย (สถูปบรรจุพระอัฐิของพญามังราย)
ตามประวัติเล่าว่าหลังจากที่พญามังเรายสวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ พญาไชยสงครามผู้เป็นพระโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังราย และพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน ต่อมาภายหลังได้กลับมาครองเมืองเชียงราย จึงได้อัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ สถูปบนดอยงำเมืองแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๖๐
กู่พญามังราย
กู่พญามังรายมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวแบบล้านนา ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรงที่นิยมสร้างในช่วงยุคทองของล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑)