หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอป่าแดด

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอป่าแดด

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120234 รหัส Smis 8 หลัก : 57020096 รหัส Obec 6 หลัก : 120234 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันมะค่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choomchonbansanmaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120236 รหัส Smis 8 หลัก : 57020095 รหัส Obec 6 หลัก : 120236 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120235 รหัส Smis 8 หลัก : 57020094 รหัส Obec 6 หลัก : 120235 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีโพธิ์เงินวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SRIPHONGOENWITTHAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโรงช้างวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120224 รหัส Smis 8 หลัก : 57020091 รหัส Obec 6 หลัก : 120224 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงช้างวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongchangwitthaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120223 รหัส Smis 8 หลัก : 57020090 รหัส Obec 6 หลัก : 120223 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พุง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPHUNG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120222 รหัส Smis 8 หลัก : 57020089 รหัส Obec 6 หลัก : 120222 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสักพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansakpattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120226 รหัส Smis 8 หลัก : 57020087 รหัส Obec 6 หลัก : 120226 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaitai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแงะวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแงะวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120228 รหัส Smis 8 หลัก : 57020082 รหัส Obec 6 หลัก : 120228 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแงะวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangaewittaya School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120715 รหัส Smis 8 หลัก : 57022006 รหัส Obec 6 หลัก : 120715 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padadwittayakom ที่อยู่ :...