หน้าแรก แท็ก สักการะพระธาตุ ๙ จอม

แท็ก: สักการะพระธาตุ ๙ จอม

วัดพระธาตุจอมแว่

วัดพระธาตุจอมแว่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอย หากใครเดินทางผ่านอำเภอพานแล้วล่ะก็ จะต้องมองเห็นพระปางประทานพรตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอพาน นั่นเองเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมแว่ วันนี้ท็อปเชียงรายจะพาไปชมและสักการะพระธาตุจอมแว่ อำเภอพานกันครับ โดยเส้นทางขึ้นมีสองทางครับทั้งเส้นทางรถ และการเดินขึ้นทางบันไดนาคซึ่งสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๖ โดยมีขั้นบันไดทั้งหมด ๓๒๗ ขั้นด้วยกัน ประวัติพระธาตุจอมแว่ จากเดิมแต่องค์พระสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมณโคดม ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จจาริกเที่ยวประกาศพระพุทธศาสนา เผยแพร่พระธรรม ที่ได้ตรัสรู้นั้นให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริง เล่าขานกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงดอยซางคำจึงได้ทรงพักพระวรกายบนยอดดอย และทรงหยั่งรู้ด้วยพระญาณว่า สถานที่แห่งนี้จักเป็น พุทธสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในอนาคตกาล พระองค์จึงได้ทรงประทานพระเกศาจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้ติดตามเฝ้านมัสการ...