ข้อมูล โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

1241

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120416
รหัส Smis 8 หลัก : 57020139
รหัส Obec 6 หลัก : 120416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongklangnam
ที่อยู่ : หมู่ 12 โป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 843682112
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : วันที่ 20 ธันวาคม 2525
อีเมล์ : pongklangnam@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 62 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13:36:26 น.)