ข้อมูล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

1343

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320306
รหัส Smis 8 หลัก : 56012007
รหัส Obec 6 หลัก : 320306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ใจวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maechai wittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 9 ศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56130
โทรศัพท์ : 0-5449-9023
โทรสาร : 54499322
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-ส.ค.-15
อีเมล์ : Maechaiwit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.Maechai.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13:57:55 น.)