ข้อมูล โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

1011

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120725
รหัส Smis 8 หลัก : 57022010
รหัส Obec 6 หลัก : 120725
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่เจดีย์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maejedee Wittaykom School
ที่อยู่ : หมู่ 6 139 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53789302
โทรสาร : 53704365
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ธ.ค.-02
อีเมล์ : maejedee@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.maejedee.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 105 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09:19:13 น.)