ข้อมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1055

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120721
รหัส Smis 8 หลัก : 57032006
รหัส Obec 6 หลัก : 120721
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesaiprasitsart School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านผาแตก ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-731007
โทรสาร : 53733287
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19-พ.ค.-12
อีเมล์ : maesai@maesai.ac.th
เว็บไซต์ : maesai.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 63 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:14 น.)