ข้อมูล โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

1150

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120723
รหัส Smis 8 หลัก : 57022007
รหัส Obec 6 หลัก : 120723
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สรวยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesuai Witthayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 11 399 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53786078
โทรสาร : 53656637
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-99
อีเมล์ : maesuai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maesuaiwit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:57:27 น.)