ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

1139

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734
รหัส Smis 8 หลัก : 57022011
รหัส Obec 6 หลัก : 120734
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 7 376 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 053-666619
โทรสาร : 053-666619
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-มิ.ย.-02
อีเมล์ : maelaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.maelao.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:45 น.)