ข้อมูล โรงเรียนแม่ยาววิทยา

942

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ยาววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120033
รหัส Smis 8 หลัก : 57010053
รหัส Obec 6 หลัก : 120033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeyaowittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53737341
โทรสาร : 53737340
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2461
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://61.1932.116/1105
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:46:44 น.)