ข้อมูล โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

851

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะละวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120477
รหัส Smis 8 หลัก : 57020192
รหัส Obec 6 หลัก : 120477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตะละวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maetalawittaya
ที่อยู่ : หมู่ 7 แม่ตะละ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 989428912
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ : banmaetala@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/meatalaschool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 63 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:25 น.)