ข้อมูล โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

1199

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120164
รหัส Smis 8 หลัก : 57040071
รหัส Obec 6 หลัก : 120164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengthoeng(thoengtumnupracha)
ที่อยู่ : หมู่ 1 เวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5430
โทรสาร : 0-5379-5430
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/5/2457
อีเมล์ : anubanthoeng@thaimail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/409
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเทิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:42 น.)