ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

806

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735
รหัส Smis 8 หลัก : 57012011
รหัส Obec 6 หลัก : 120735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 12 เหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 953276
โทรสาร : 53953276
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26-มิ.ย.-19
อีเมล์ : tiled205@thaimail.com
เว็บไซต์ : chiangrung.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 22:42:24 น.)