ข้อมูล โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

961

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120498
รหัส Smis 8 หลัก : 57020186
รหัส Obec 6 หลัก : 120498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงกาหลงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wianggalongwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 10 แม่ห่างเหนือ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2481
อีเมล์ : wianggalong.wit@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15:56:58 น.)