ข้อมูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

2403

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120696
รหัส Smis 8 หลัก : 57012003
รหัส Obec 6 หลัก : 120696
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Mengraimaharaiwitthayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 3 113 บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53705944
โทรสาร : 53705910
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23/1/2523
อีเมล์ : mengrai1@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mengrai.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 11:18:45 น.)