ข้อมูล โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

1328

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120398
รหัส Smis 8 หลัก : 57020099
รหัส Obec 6 หลัก : 120398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจดีย์หลวงพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jedeeluangpittaya
ที่อยู่ : หมู่ 4 หนองหล่ม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53950474
โทรสาร : 53950474
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28-ธ.ค.-76
อีเมล์ : jedeeluang48@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jedeeluang.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:53:10 น.)