ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตาดควัน

714

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120559
รหัส Smis 8 หลัก : 57040093
รหัส Obec 6 หลัก : 120559
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตาดควัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubaltadkhwan
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-53194134
โทรสาร : 53194134
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:28:47 น.)