ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

1190

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197
รหัส Smis 8 หลัก : 57040056
รหัส Obec 6 หลัก : 120197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school
ที่อยู่ : หมู่ 22 ไคร้เดชบุญเรือง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 053-189143
โทรสาร : 053-189143
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2461
อีเมล์ : anubantubtao@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120197
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:46:09 น.)