ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

1176

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120618
รหัส Smis 8 หลัก : 57040151
รหัส Obec 6 หลัก : 120618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : a_khuntan
ที่อยู่ : หมู่ 1 ป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5379-7028
โทรสาร : 0-5379-7028
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2545
อีเมล์ : a_khuntan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14:09:27 น.)