ข้อมูล โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1341

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120707
รหัส Smis 8 หลัก : 57042003
รหัส Obec 6 หลัก : 120707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayso Wittayakhom Rachamangkhalaphisek
ที่อยู่ : หมู่ 9 139 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53191705
โทรสาร : 53191705
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : –
อีเมล์ : hsw_cr@hotmail.com
เว็บไซต์ : hsw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 17:10:12 น.)