ข้อมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

1017

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120700
รหัส Smis 8 หลัก : 57012007
รหัส Obec 6 หลัก : 120700
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่ายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053174551-4
โทรสาร : 53174555
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : pcc_cr@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.pcccr.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รอบเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:00 น.)