ข้อมูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม

1459

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาวีวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120724
รหัส Smis 8 หลัก : 57022008
รหัส Obec 6 หลัก : 120724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วาวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : waweewittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 1 290 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53760029
โทรสาร : 53760029
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18-ก.ค.-34
อีเมล์ : waweeadmin@gmail.com
เว็บไซต์ : www.waweewit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:58:02 น.)