ข้อมูล โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา

1120

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120600
รหัส Smis 8 หลัก : 57030133
รหัส Obec 6 หลัก : 120600
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : รัฐราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RutRatWittaya
ที่อยู่ : หมู่ 14 บ้านเล่าลิ่ว ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-160054
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2527
อีเมล์ : rutrajwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 70 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:55:16 น.)