ข้อมูล โรงเรียนภูซางวิทยาคม

976

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูซางวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320307
รหัส Smis 8 หลัก : 56022010
รหัส Obec 6 หลัก : 320307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูซางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHUSANGWITTAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ 10 สบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56110
โทรศัพท์ : 0-5444-5582
โทรสาร : 0-5444-5582
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-19
อีเมล์ : py2pusang521@gmail.com
เว็บไซต์ : http://pwk36.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสบบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 89.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:19 น.)