ข้อมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

1413

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320291
รหัส Smis 8 หลัก : 56012001
รหัส Obec 6 หลัก : 320291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHAYAOPITTAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 97 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 0-5443-1275
โทรสาร : 54431522
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
อีเมล์ : ppk_saraban@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ppk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองพะเยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:23 น.)