ข้อมูล โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

1036

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320293
รหัส Smis 8 หลัก : 56012003
รหัส Obec 6 หลัก : 320293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาประสาธน์วิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayaoprasatwit
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 0-5446-3058
โทรสาร : 54463058
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-ม.ค.-23
อีเมล์ : pypwschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pypw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าจำปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 86.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 12:46:56 น.)