ข้อมูล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

761

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120715
รหัส Smis 8 หลัก : 57022006
รหัส Obec 6 หลัก : 120715
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padadwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านเวียง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53761066
โทรสาร : 53761066
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22/2/2518
อีเมล์ : padadwit@gmail.com
เว็บไซต์ : school.obec.go.th/padad/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13:40:02 น.)