ข้อมูล โรงเรียนป่าแดงวิทยา

1142

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดงวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120313
รหัส Smis 8 หลัก : 57020080
รหัส Obec 6 หลัก : 120313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padaengwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านป่าแดง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53659020
โทรสาร : 53659020
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2467
อีเมล์ : padaengwit@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120313
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หัวง้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5.4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:52:08 น.)