ข้อมูล โรงเรียนปางมะกาดวิทยา

803

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120513
รหัส Smis 8 หลัก : 57020171
รหัส Obec 6 หลัก : 120513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะกาดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangmakad
ที่อยู่ : หมู่ 8 ปางมะกาด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 864309521
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2500
อีเมล์ : pangmakad@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120513&page=info
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 117 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 68 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10:52:07 น.)