ข้อมูล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

977

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320304
รหัส Smis 8 หลัก : 56022008
รหัส Obec 6 หลัก : 320304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงพัฒนาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongpattanawittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 13 ปัวดอย ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56140
โทรศัพท์ : 0-5444-8359
โทรสาร : 54448356
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-เม.ย.-26
อีเมล์ : py2pong443@gamil.com
เว็บไซต์ : www.pongppk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:14:38 น.)