ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งแดง

856

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120245
รหัส Smis 8 หลัก : 57020013
รหัส Obec 6 หลัก : 120245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongdang
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53958086
โทรสาร : 53958086
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2494
อีเมล์ : pongdang2008@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120245
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15:49:13 น.)