ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

994

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342
รหัส Smis 8 หลัก : 57030033
รหัส Obec 6 หลัก : 120342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor)
ที่อยู่ : หมู่ 8 แม่คำบ้านใหม่ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-779000
โทรสาร : 053-665058
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2459
อีเมล์ : maekham@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.maekham.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่คำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:19 น.)