ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

1244

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120053
รหัส Smis 8 หลัก : 57010037
รหัส Obec 6 หลัก : 120053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่กรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaekorn
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53726604
โทรสาร : 53726605
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-พ.ค.-86
อีเมล์ : maekornschool@gmail.com
เว็บไซต์ : htpp|:// 61.19.32.116/1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่กรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:58:40 น.)