ข้อมูล โรงเรียนบ้านแจมป๋อง

783

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120569
รหัส Smis 8 หลัก : 57040139
รหัส Obec 6 หลัก : 120569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจมป๋อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Champong
ที่อยู่ : หมู่ 5 แจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 53196025
โทรสาร : 53196025
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24-พ.ค.-99
อีเมล์ : mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หล่ายงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 87 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:20 น.)