ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงพาน

1501

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120465
รหัส Smis 8 หลัก : 57030118
รหัส Obec 6 หลัก : 120465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Wiangphan School
ที่อยู่ : หมู่ 3 เวียงพาน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-733626
โทรสาร : 053-733626
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : wps2554@gmail.com
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 04:26:34 น.)