ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

777

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671
รหัส Smis 8 หลัก : 57030166
รหัส Obec 6 หลัก : 120671
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI
ที่อยู่ : หมู่ 1 ห้วยไร่ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4/6/2504
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.hrschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 13:40:16 น.)