ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

946

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120168
รหัส Smis 8 หลัก : 57040075
รหัส Obec 6 หลัก : 120168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaykrai
ที่อยู่ : หมู่ 25 ห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-53188556
โทรสาร : 53188556
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2475
อีเมล์ : huaykrai001@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:34:58 น.)