ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวดอย

1406

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดอย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120070
รหัส Smis 8 หลัก : 57010014
รหัส Obec 6 หลัก : 120070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวดอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUADOI
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52024298
โทรสาร : 52024298
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2501
อีเมล์ : admin@huadoi.ac.th
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120070
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าสาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13:40:06 น.)