ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันนา

1344

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120440
รหัส Smis 8 หลัก : 57030094
รหัส Obec 6 หลัก : 120440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanna School
ที่อยู่ : หมู่ 2 สันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี 2503
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.school.obec.go.th/b
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:57 น.)