ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

793

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120218
รหัส Smis 8 หลัก : 57040045
รหัส Obec 6 หลัก : 120218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanchum(saharastbumroong)
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านสันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 899539525
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9/5/2481
อีเมล์ : Sanchum@้hotmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120218
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงเคี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:09 น.)