ข้อมูล โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

1297

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120208
รหัส Smis 8 หลัก : 57040053
รหัส Obec 6 หลัก : 120208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรักแผ่นดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rukphaendin
ที่อยู่ : หมู่ 15 บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/6/2525
อีเมล์ : brpdin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 34 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2562 เวลา 18:39:55 น.)