ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์

1004

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120630
รหัส Smis 8 หลัก : 57040155
รหัส Obec 6 หลัก : 120630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาพิภักดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapipak
ที่อยู่ : หมู่ 13 พญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 052-029230
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3/10/2524
อีเมล์ : payapipak@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.se-ed.net/payapipak
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:44:19 น.)