ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

1053

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120312
รหัส Smis 8 หลัก : 57020077
รหัส Obec 6 หลัก : 120312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpadangngam
ที่อยู่ : หมู่ 8 ป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 871880414
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2508
อีเมล์ : taifapadang@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?Sch
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:36:06 น.)