ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

1427

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120467
รหัส Smis 8 หลัก : 57030119
รหัส Obec 6 หลัก : 120467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเหมือด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN PA MUED
ที่อยู่ : หมู่ 8 ป่าเหมือด ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 53731766
โทรสาร : 53731011
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7-พ.ค.-04
อีเมล์ : pamuedmaesai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bpm.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3.9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:48 น.)