ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

841

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323
รหัส Smis 8 หลัก : 57030032
รหัส Obec 6 หลัก : 120323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG (WITTAYAPRASART)
ที่อยู่ : หมู่ 8 ป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-771191
โทรสาร : 53771191
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2463
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12:11 น.)