ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

1754

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120594
รหัส Smis 8 หลัก : 57030142
รหัส Obec 6 หลัก : 120594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางนาเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasangnagoen
ที่อยู่ : หมู่ 12 ป่าซางนาเงิน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-43
อีเมล์ : emails@psng.ac.th
เว็บไซต์ : www.psng.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:36:11 น.)