ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)

937

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120158
รหัส Smis 8 หลัก : 57030064
รหัส Obec 6 หลัก : 120158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkhong School
ที่อยู่ : หมู่ 5 ปงของ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-182338
โทรสาร : 053-182338
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี 2496
อีเมล์ : banpongkhong.school@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 56 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:17:49 น.)