ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยจัน

835

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยจัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120130
รหัส Smis 8 หลัก : 57030070
รหัส Obec 6 หลัก : 120130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยจัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoichan
ที่อยู่ : หมู่ 1 ดอยจัน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 085-7197900
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2495
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.bandoichan.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โยนก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:55 น.)